Nasledujúce podmienky upravujú každé použitie webovej stránky Lotus Trading Signals llc a všetok obsah, služby a produkty dostupné na webovej stránke alebo cez ňu (spolu, webová stránka). Webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Lotus Trading Signals llc („Lotus Trading Signals llc“). Táto webová stránka je ponúkaná na základe vášho súhlasu bez zmeny všetkých podmienok tu obsiahnutých a všetkých ďalších prevádzkových pravidiel, politík (vrátane, okrem iného, zásad ochrany osobných údajov Lotus Trading Signals llc) a postupov, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na táto stránka od spoločnosti Lotus Trading Signals llc (ďalej len „zmluva“).

Pred prístupom na webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte túto dohodu. Vstupom alebo použitím akejkoľvek časti webovej stránky súhlasíte, že sa stanete viazaní podmienkami tejto dohody. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete môcť pristupovať na webovú stránku ani využívať žiadne služby. Ak sa tieto obchodné podmienky považujú za ponuku spoločnosti Lotus Trading Signals, akceptácia je výslovne obmedzená na tieto podmienky. Táto webová stránka je k dispozícii iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

  1. Váš účet a web LotusAlert. Ak na webovú stránku zadáte informácie, ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a týchto informácií a ste plne zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia v súvislosti s týmto účtom, a za akékoľvek ďalšie kroky podniknuté v súvislosti s týmto účtom. Nesmiete používať svoj účet zavádzajúcim alebo nezákonným spôsobom, a to ani spôsobom, ktorý je určený na obchodovanie na meno alebo povesť iných, a Lotus Trading Signals llc môže zmeniť alebo odstrániť akékoľvek informácie, ktoré považuje za nevhodné alebo nezákonné alebo inak pravdepodobné, že spôsobiť zodpovednosť Lotus Trading Signals llc. Akékoľvek neoprávnené použitie vášho blogu, vášho účtu alebo akékoľvek iné porušenia bezpečnosti musíte okamžite oznámiť spoločnosti Lotus Trading Signals llc. Lotus Trading Signals llc nezodpovedá za žiadne činy alebo opomenutia, vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku takýchto čias alebo opomenutia.
  2. Zodpovednosť prispievateľov. Ak pôsobíte na našej webovej stránke, v našich kanáloch komentujete blog, uverejňujete materiály na webe, uverejňujete odkazy na webe alebo inak sprístupňujete (alebo umožňujete tretím stranám sprístupňovať) materiál prostredníctvom aplikácie Lotus Trading Signals llc (akýkoľvek takýto materiál, ďalej len „Obsah“), nesiete plnú zodpovednosť za obsah tohto obsahu a za akékoľvek škody, ktoré z toho vyplývajú. To platí bez ohľadu na to, či daný obsah predstavuje text, grafiku, zvukový súbor alebo počítačový softvér. Sprístupnením obsahu vyhlasujete a zaručujete, že:

sťahovaním, kopírovanim a používanim obsahu neporušujete vlastnícke práva, okrem iného autorské práva, patenty, ochranné známky alebo obchodné tajomstvá akejkoľvek tretej strany;

ak má váš zamestnávateľ práva na duševné vlastníctvo, ktoré vytvárate, buď ste (i) dostali povolenie od svojho zamestnávateľa zverejňovať alebo sprístupňovať obsah vrátane, ale nielen, akéhokoľvek softvéru, alebo (ii) zabezpečené od zamestnávateľa vzdanie sa práva na: všetky práva na alebo k obsahu;

plne ste dodržali všetky licencie tretích strán týkajúce sa obsahu a urobili ste všetko potrebné na úspešné odovzdanie všetkých požadovaných podmienok koncovým používateľom;

Obsah neobsahuje ani neinštaluje žiadne vírusy, červy, malware, trójske kone ani iný škodlivý alebo deštruktívny obsah;

Obsah nie je spam, nie je generovaný strojom alebo náhodne a neobsahuje neetický alebo neželaný komerčný obsah určený na zvýšenie návštevnosti na stránkach tretích strán alebo na zvýšenie poradia vyhľadávacieho nástroja na stránkach tretích strán alebo na ďalšie protiprávne konanie (napr. ako phishing) alebo zavádzajúcich príjemcov, pokiaľ ide o zdroj materiálu (napríklad spoofing);

Obsah nie je pornografický, neobsahuje hrozby ani podnecuje násilie voči jednotlivcom alebo subjektom a neporušuje práva na súkromie ani publicitu žiadnej tretej strany;

váš materiál (obsah) nie je inzerovaný prostredníctvom nechcených elektronických správ, ako sú napríklad odkazy na spam na diskusných skupinách, zoznamy e-mailov, iné blogy a webové stránky a podobné nevyžiadané propagačné metódy;

váš materiál (obsah) nie je pomenovaný spôsobom, ktorý čitateľov uvedie do omylu, keď si myslia, že ste iná osoba alebo spoločnosť. Napríklad adresa URL alebo meno používateľa nie je meno inej osoby ako ste vy alebo spoločnosť iná ako vaša; a

máte v prípade Obsahu, ktorý obsahuje počítačový kód, presne kategorizovaný a / alebo opísaný druh, povahu, použitie a účinky materiálov, či už o to spoločnosť Lotus Trading Signals llc alebo inak požiadala.

  1. Odoslaním obsahu do spoločnosti Lotus Trading Signals llc na zahrnutie na svoju webovú stránku udeľujete spoločnosti Lotus Trading Signals llca celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na reprodukciu, úpravu, prispôsobenie a publikovanie obsahu výlučne za účelom zobrazovania, distribúcia a propagácia vášho blogu. Ak odstránite obsah, Lotus Trading Signals llc vynaloží primerané úsilie na jeho odstránenie z webu, ale uznávate, že ukladanie do pamäte cache alebo odkazy na obsah nemusia byť okamžite nedostupné.
  2. Bez obmedzenia akýchkoľvek týchto vyhlásení alebo záruk má spoločnosť Lotus Trading Signals llc právo (aj keď nie povinnosť), podľa výhradného uváženia spoločnosti Lotus Trading Signals llc (i) odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý podľa odôvodneného názoru spoločnosti Lotus Trading Signals llc porušuje akejkoľvek politiky Lotus Trading Signals llc alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivá alebo nevhodná, alebo (ii) z akéhokoľvek dôvodu na základe vlastného uváženia spoločnosti Lotus Trading Signals llc ukončí alebo odmietne prístup a používanie tejto webovej stránky akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu. Lotus Trading Signals llc nebude mať povinnosť poskytnúť vrátenie akýchkoľvek predtým zaplatených súm.

3. Platba a obnovenie. Všeobecné podmienky:
Výberom produktu alebo služby súhlasíte s tým, že spoločnosti Lotus Trading Signals llc zaplatíte jednorazové uvedené poplatky. Platby za predplatné nebudú účtované na základe platby vopred, budete musieť aktívne obnoviť predplatné. Platby sa nevracajú.

4. Služby. Poplatky; Platba. Registráciou na účet služieb súhlasíte s tým, že budete platiť Lotus Lotus Signals llc príslušné poplatky za nastavenie a opakujúce sa poplatky. Príslušné poplatky sa budú fakturovať odo dňa, keď sú vaše služby zriadené, a pred ich použitím. Lotus Trading Signals llc si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok a poplatkov tridsať (30) dní pred písomným oznámením. Služby, ktoré sa opakovane vyskytujú (NIE ŽIVOTNÉ NÁKUPY), môžete kedykoľvek zrušiť tridsať (30) dní písomným oznámením spoločnosti Lotus Trading Signals.
Podpora. Ak vaša služba zahŕňa prístup k prioritnej e-mailovej podpore. „E-mailová podpora“ znamená schopnosť kedykoľvek požiadať o pomoc technickej podpory prostredníctvom e-mailu (s primeraným úsilím Lotus Trading Signals llc reagovať do piatich pracovných dní) v súvislosti s využívaním VIP služieb. „Priorita“ znamená, že podpora má prednosť pred podporou používateľov štandardných alebo bezplatných služieb Lotus Trading Signals llc. Celá podpora bude poskytovaná v súlade so štandardnými servisnými postupmi, postupmi a politikami Lotus Trading Signals llc.

5. Zodpovednosť návštevníkov webových stránok. Lotus Trading Signals llc neskontroloval a nemôže skontrolovať všetok materiál, vrátane počítačového softvéru, zverejnený na webe, a preto nemôže byť zodpovedný za obsah, použitie alebo efekty tohto materiálu. Prostredníctvom prevádzkovania tejto webovej stránky produkt Lotus Trading Signals llc nereprezentuje ani nenaznačuje, že schvaľuje tu zverejnený materiál alebo že sa domnieva, že takýto materiál je presný, užitočný alebo neškodný. Zodpovedáte za prijatie potrebných opatrení na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Web môže obsahovať urážlivý, nemravný alebo inak nevhodný obsah, ako aj obsah obsahujúci technické nepresnosti, typografické chyby a ďalšie chyby. Táto webová stránka môže obsahovať aj materiál, ktorý porušuje práva na súkromie alebo propagáciu alebo porušuje duševné vlastníctvo a iné vlastnícke práva tretích strán alebo ktorých sťahovanie, kopírovanie alebo používanie podlieha dodatočným zmluvným podmienkam, uvedeným alebo nezverejneným. Lotus Trading Signals llc sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania návštevníkmi tejto webovej stránky alebo za akékoľvek sťahovanie obsahu tam zverejneného týmito návštevníkmi.

6. Obsah zverejnený na iných webových stránkach. Neskúmali sme a nemôžeme skontrolovať všetok materiál, vrátane počítačového softvéru, sprístupnený prostredníctvom webových stránok a webových stránok, na ktoré odkazuje Lotus Trading Signals llc a ktoré odkazujú na Lotus Trading Signals llc. Lotus Trading Signals llc nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a webovými stránkami, ktoré nepochádzajú od Lotus Trading Signals llc, a nenesie zodpovednosť za ich obsah alebo použitie. Prepojením na webovú stránku alebo webovú stránku, ktorá nepochádza od Lotus Trading Signals llc, Lotus Trading Signals llc nereprezentuje ani nenaznačuje, že podporuje takúto webovú stránku alebo webovú stránku. Zodpovedáte za prijatie potrebných opatrení na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Lotus Trading Signals llc sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania webových stránok a webových stránok, ktoré nie sú súčasťou Lotus Trading Signals llc.

7. Porušenie autorských práv a pravidlá DMCA. Pretože produkt Lotus Trading Signals llc žiada ostatných, aby rešpektovali jeho práva duševného vlastníctva, rešpektuje práva duševného vlastníctva ostatných. Ak sa domnievate, že materiál, ktorý sa nachádza na alebo súvisí s produktom Lotus Trading Signals llc, porušuje vaše autorské práva, odporúčame vám, aby ste to oznámili spoločnosti Lotus Trading Signals llc v súlade so zásadami DMCA (Digital Millennium Copyright Act) spoločnosti Lotus Trading Signals. Lotus Trading Signals llc odpovie na všetky takéto oznámenia, vrátane, podľa potreby alebo vhodnosti, odstránením materiálu porušujúceho autorské práva alebo deaktiváciou všetkých odkazov na materiál porušujúci autorské práva. Aplikácia Lotus Trading Signals llc ukončí prístup návštevníka na webové stránky a ich používanie, ak sa za vhodných okolností zistí, že návštevník opakovane porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva spoločnosti Lotus Trading Signals llc alebo iných. V prípade takého ukončenia nebude mať spoločnosť Lotus Trading Signals llc povinnosť poskytnúť vrátenie akýchkoľvek súm predtým vyplatených spoločnosti Lotus Trading Signals.

8. Duševné vlastníctvo. Táto Zmluva neprenesie z Lotus Trading Signals llc na vás žiadne duševné vlastníctvo Lotus Trading Signals llc alebo duševné vlastníctvo tretích strán a všetky práva, nároky a podiely na takomto vlastníctve (ako medzi stranami) zostanú výlučne so spoločnosťou Lotus Trading Signals. Lotus Trading Signal llc, logo Lotus Trading Signals llc a všetky ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v spojení s Lotus Trading Signals llc alebo webová stránka sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lotus Trading Signals llcor Lotus Poskytovatelia obchodných signálov. Ostatné ochranné známky, servisné značky, grafika a logá použité v spojení s webovou stránkou môžu byť ochrannými známkami iných tretích strán. Vaše používanie tejto webovej stránky vám neudeľuje žiadne právo ani licenciu na reprodukciu alebo iné používanie akýchkoľvek obchodných značiek Lotus Trading Signals llc alebo tretích strán.

9. Reklamy. Lotus Trading Signals llc si vyhradzuje právo zobrazovať reklamy.

10. Attribution. Lotus Trading Signals llc si vyhradzuje právo na uvedenie odkazov na uvedenie zdroja, ako je napríklad pripojenie sa k autorovi príspevku Lotus Trading Signals llc, a ďalšie pripísanie vo vašom materiáli alebo obsahu.

11. Partnerské produkty. Aktiváciou partnerského produktu (napr. Témy) od jedného z našich partnerov vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami tohto partnera. Podmienky poskytovania služby môžete kedykoľvek zrušiť deaktiváciou partnerského produktu.

12. Zmeny. Lotus Trading Signals llc si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť tejto dohody. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny tejto dohody. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien v tejto zmluve predstavuje prijatie týchto zmien. Lotus Trading Signals llc môže tiež v budúcnosti ponúkať prostredníctvom Webu nové služby a / alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové vlastnosti a / alebo služby sa vzťahujú podmienky tejto dohody.

13. Ukončenie. Lotus Trading Signals llc môže kedykoľvek ukončiť váš prístup na celú alebo akúkoľvek časť webovej stránky, s príčinou alebo bez nej, s upozornením alebo bez upozornenia, a to okamžite. Ak si želáte ukončiť túto dohodu alebo svoj účet Lotus Trading Signals llc (ak ho máte), môžete jednoducho prestať používať webovú stránku. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že ak máte účet platených služieb, takýto účet môže spoločnosť Lotus Trading Signals llc ukončiť iba v prípade, že dôjde k závažnému porušeniu tejto dohody a takéto porušenie nebudete napraviť do tridsiatich (30) dní od oznámenia, ktoré vám oznámi spoločnosť Lotus Trading Signals. ; za predpokladu, že Lotus Trading Signals llc môže okamžite ukončiť Webovú stránku ako súčasť všeobecného odstavenia našej služby. Všetky ustanovenia tejto dohody, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ​​ustanovení o vlastníctve, vzdaní sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

14. Zrieknutie sa záruk. Webová stránka, všetky produkty a služby sú poskytované „tak, ako sú“. Lotus Trading Signals llc a jej dodávatelia a poskytovatelia licencií sa týmto zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania. Ani Lotus Trading Signals llc, ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencie neposkytujú žiadnu záruku, že web, obsah, materiál alebo produkty budú bezchybné, bezpečné alebo že prístup k nim bude nepretržitý alebo nepretržitý. Rozumiete, že sťahujete alebo inak získavate obsah, materiál alebo služby prostredníctvom webovej stránky, kanála alebo akejkoľvek inej formy materiálu, obsahu alebo komunikácie Lotus Trading Signals llc, podľa vlastného uváženia a rizika.

15. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade nenesie spoločnosť Lotus Trading Signals llc alebo jej dodávatelia alebo poskytovatelia licencií zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek predmetom tejto dohody v rámci akejkoľvek zmluvy, nedbanlivosti, prísnej zodpovednosti alebo inej právnej alebo spravodlivej teórie za: (i) akúkoľvek osobitnú, náhodnú alebo následné škody; ii) náklady na obstaranie náhradných výrobkov alebo služieb; iii) za prerušenie používania alebo stratu alebo poškodenie údajov; alebo (iv) akýchkoľvek súm, ktoré presahujú poplatky, ktoré ste zaplatili spoločnosti Lotus Trading Signals llc podľa tejto dohody v období dvanástich (12) mesiacov pred príčinou žaloby. Lotus Trading Signals llc nezodpovedá za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie v dôsledku záležitostí, ktoré sú mimo ich primeranej kontroly. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu zakázanom platným zákonom.

16. Všeobecné zastúpenie a záruka. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) vaše používanie webovej stránky bude v prísnom súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Lotus Trading Signals llc, s touto dohodou a so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami (okrem iného vrátane všetkých miestnych zákonov alebo predpisov vo vašej krajine, štát, mesto alebo iná vládna oblasť, týkajúce sa správania online a prijateľného obsahu a vrátane všetkých príslušných zákonov týkajúcich sa prenosu technických údajov vyvážaných zo Spojených štátov alebo krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt) a (ii) vaše používanie tejto webovej stránky bude neporušujú ani nezneužívajú práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany.

17. Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete držať neškodný produkt Lotus Trading Signals llc, jeho dodávateľov a poskytovateľov licencií a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a agentov za všetky nároky a výdavky vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania webovú stránku alebo ktorúkoľvek z služieb, obchodného obsahu, produktov alebo iného materiálu Lotus Trading Signals llc vrátane, ale nielen, vášho porušenia tejto dohody.

18. Táto dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi spoločnosťou Lotus Trading Signals llc a vami o predmete tejto zmluvy a môže sa zmeniť iba písomnou zmenou podpísanou oprávneným zástupcom spoločnosti Lotus Trading Signals alebo zverejnením spoločnosti Lotus Trading Signals llc skontrolovaná verzia. S výnimkou prípadu, keď príslušné právne predpisy, ak existujú, neustanovujú inak, sa na túto dohodu bude akýkoľvek prístup alebo používanie tejto webovej stránky riadiť zákonmi Iowa, USA, s výnimkou ustanovení o kolíznych normách a náležitým miestom pre akékoľvek vzniknuté spory. z toho alebo s ním niečo bude štátny a federálny súd so sídlom v Linn County, Iowa. S výnimkou nárokov na súdny príkaz alebo spravodlivý opravný prostriedok alebo nárokov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva (ktoré sa môžu uplatniť na ktoromkoľvek príslušnom súde bez zverejnenia dlhopisu), sa akýkoľvek spor vzniknutý na základe tejto dohody s konečnou platnosťou urovnáva v súlade s všeobecnými rozhodcovskými pravidlami (JAMS) tromi rozhodcami vymenovanými v súlade s týmito pravidlami. Arbitráž sa uskutoční v Linn County, Iowa, v anglickom jazyku a arbitrážne rozhodnutie sa môže vykonať na ktoromkoľvek súde. Prevládajúca strana v konaní alebo pri vymáhaní dodržiavania tejto dohody má nárok na trovy konania a odmeny za právne zastúpenie. Ak sa ktorákoľvek časť tejto dohody považuje za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť sa bude interpretovať tak, aby odrážala pôvodný úmysel strán a zostávajúce časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Zrieknutie sa ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok ktorejkoľvek podmienky alebo podmienky tejto dohody alebo akékoľvek porušenie tejto dohody sa v žiadnom prípade nezbaví takejto podmienky alebo jej následného porušenia. Svoje práva podľa tejto dohody môžete postúpiť ktorejkoľvek strane, ktorá súhlasí s podmienkami tejto zmluvy a súhlasí s nimi; Lotus Trading Signals llc môže postúpiť svoje práva podľa tejto dohody bez podmienok. Táto dohoda bude záväzná pre všetky strany, ich nástupcov a povolené subjekty.

Zásady ochrany osobných údajov

Lotus Trading Signals llc („Lotus Trading Signals llc“) prevádzkuje Lotus Trading Signals llc a môže prevádzkovať ďalšie webové stránky, služby, komunikačné kanály, stránky alebo hostiť iný materiál alebo obsah. Zásady spoločnosti Lotus Trading Signals rešpektujú vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré môžeme zhromažďovať pri prevádzke našich webových stránok.

Návštevníci webových stránok

Lotus Trading Signals llc, podobne ako väčšina operátorov webových stránok, zhromažďuje informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, ako sú napríklad typ prehľadávača, preferencie jazyka, sprostredkujúca stránka a dátum a čas každej žiadosti o návštevníka. Účelom produktu Lotus Trading Signals pri zhromažďovaní informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, je lepšie porozumieť tomu, ako návštevníci servera Lotus Trading Signals llc používajú jeho webovú stránku. Z času na čas môže spoločnosť Lotus Trading Signals llc vydávať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb, napríklad zverejnením správy o trendoch v používaní jej webovej stránky.

Lotus Trading Signals llc tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikačné informácie, ako sú adresy IP (Internet Protocol), pre prihlásených používateľov a pre užívateľov zanechávajúcich komentáre na fórach / weboch Lotus Trading Signals llc. Lotus Trading Signals llc zverejňuje iba prihlásené IP adresy používateľov a komentárov za rovnakých okolností, aké používa a zverejňuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako je opísané nižšie, s výnimkou toho, že IP adresy a e-mailové adresy komentárov sú viditeľné a zverejnené správcom blogu / webu. kde zostal komentár.

Zhromažďovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb

Niektorí návštevníci webových stránok Lotus Trading Signals sa rozhodnú pre interakciu s Lotus Trading Signals llc spôsobom, ktorý vyžaduje, aby Lotus Trading Signals llc zhromažďoval informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Množstvo a typ informácií, ktoré zhromažďuje produkt Lotus Trading Signals llc, závisí od povahy interakcie. Žiadame napríklad návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na serveri LotusAlerts.io, aby poskytli užívateľské meno a e-mailovú adresu. Tí, ktorí sa zaoberajú transakciami s produktom Lotus Trading Signals llcare, požiadali o poskytnutie ďalších informácií vrátane, podľa potreby, osobných a finančných informácií potrebných na spracovanie týchto transakcií. V každom prípade spoločnosť Lotus Trading Signals llc zhromažďuje tieto informácie iba do tej miery, do akej je to potrebné alebo vhodné na splnenie účelu interakcie návštevníka s produktom Lotus Trading Signal. Lotus Trading Signals llc nezverejňuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb, okrem tých, ktoré sú opísané nižšie. Návštevníci môžu vždy odmietnuť poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu osôb, s výhradou, že im môžu brániť v určitých činnostiach súvisiacich s webovými stránkami.

Agregovaná štatistika

Lotus Trading Signals llc môže zhromažďovať štatistiky o správaní návštevníkov svojich webových stránok. Lotus Trading Signals llc môže tieto informácie verejne zobraziť alebo poskytnúť iným. Lotus Trading Signals llc však nezverejňuje iné informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako sú opísané nižšie.

Ochrana určitých informácií umožňujúcich identifikáciu osôb

Lotus Trading Signals llc zverejňuje potenciálne osobné a osobné identifikačné informácie iba tým zamestnancom, dodávateľom a pridruženým organizáciám, ktoré (i) tieto informácie potrebujú vedieť, aby ich mohli spracovávať v mene Lotus Trading Signals llc alebo poskytovať dostupné služby. na webových stránkach Lotus Trading Signals llc a (ii), ktoré súhlasili s tým, že ich nezverejnia ostatným. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií sa môžu nachádzať mimo vašej domovskej krajiny; Používaním webových stránok Lotus Trading Signals súhlasíte s prenosom týchto informácií na ne. Lotus Trading Signals llc nebude nikomu prenajímať ani predávať potenciálne osobné a osobné údaje. Spoločnosť Lotus Trading Signals llc, okrem svojich zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií, ako je opísané vyššie, zverejňuje potenciálne osobné údaje a informácie umožňujúce identifikáciu osôb iba v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo inú vládnu žiadosť alebo v prípade presvedčenia Lotus Trading Signals llc. v dobrej viere, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu vlastníctva alebo práv Lotus Trading Signals, tretích strán alebo širokej verejnosti. Ak ste registrovaným používateľom webovej stránky Lotus Trading Signals llc a zadali ste svoju e-mailovú adresu, Lotus Trading Signals llc vám môže občas poslať e-mail s informáciami o nových funkciách, vyžiadaní spätnej väzby alebo vás len informuje o tom, čo je ďalej s produktom Lotus Trading Signals lcacand naše produkty. Ak nám pošlete žiadosť, uverejníte príspevok v našej diskusnej miestnosti alebo na inom komunikačnom kanáli alebo ak zanecháte spätnú väzbu akéhokoľvek typu (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom jedného z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo zverejniť ju, aby sme nám pomohli. objasniť alebo odpovedať na vašu žiadosť alebo pomôcť nám podporovať ostatných používateľov alebo propagovať naše produkty. Lotus Trading Signals llc prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou alebo zničením potenciálne osobných a osobných identifikačných informácií.

COOKIES

Súbor cookie je reťazec informácií, ktorý webová stránka ukladá v počítači návštevníka a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovú stránku vždy, keď sa návštevník vráti. Lotus Trading Signals llc používa cookies, aby pomohol Lotus Trading Signals llc identifikovať a sledovať návštevníkov, ich používanie webovej stránky Lotus Trading Signals llc a ich preferencie prístupu na web. Návštevníci Lotus Trading Signals lcc, ktorí si neželajú, aby sa do ich počítačov ukladali súbory cookie, by mali svoje prehliadače nastaviť tak, aby odmietli cookies pred použitím webových stránok Lotus Trading Signals, s tým nedostatkom, že niektoré funkcie webových stránok Lotus Trading Signals nemusia bez pomoci fungovať správne. cookies.

Obchodné prevody

Ak by boli získané Lotus Trading Signals alebo v podstate všetky jej aktíva, alebo v nepravdepodobnom prípade, že by Lotus Trading Signals llc zanikol alebo vstúpil do bankrotu, informácie o užívateľovi by boli jedným z aktív, ktoré prevádza alebo získa tretia strana. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že každý nadobúdateľ Lotus Trading Signals llc môže naďalej používať vaše osobné informácie, ako je stanovené v týchto zásadách.

ADS

Reklamy zobrazené na ktoromkoľvek z našich webových stránok môžu byť používateľom dodávané reklamnými partnermi, ktorí môžu nastavovať súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač vždy, keď vám pošlú online reklamu, aby zhromaždil informácie o vás alebo iných osobách, ktoré používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným partnerom okrem iného poskytovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú najviac zaujímať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie súborov cookie spoločnosťou Lotus Trading Signals llcand a nevzťahujú sa na používanie súborov cookie žiadnymi inzerentmi.

Zmeny politiky ochrany osobných údajov

Aj keď väčšina zmien bude pravdepodobne menšia, Lotus Trading Signals llc môže čas od času zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov a podľa vlastného uváženia Lotus Trading Signals. Lotus Trading Signals llc nabáda návštevníkov, aby na tejto stránke často kontrolovali akékoľvek zmeny v jej zásadách ochrany osobných údajov. Ak máte účet Lotus Trading Signals llc, môžete tiež dostať upozornenie informujúce o týchto zmenách. Vaše ďalšie používanie tejto stránky po každej zmene v týchto zásadách ochrany osobných údajov bude predstavovať vaše prijatie takejto zmeny.